fbpx

ELEKTRONINIO STATYBOS DARBŲ ŽURNALO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šiomis Taisyklėmis nustatoma ir reglamentuojama sistemos darbuzurnalas.lt naudojimosi tvarka, taip pat svetainės naudotojų pareigos, teisės, atsakomybė bei kitos nuostatos.

Sistemą darbuzurnalas.lt administruoja Proptechas UAB, juridinio asmens kodas 306636168, kurios registruota buveinė yra Šiauliai, Pramonės g. 15-55.

Naudodamasis darbuzurnalas.lt sistema, Paslaugų naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Žurnalo kopija – Rinkmena su visomis Žurnalo pildymo metu sukurtų įrašų (PDF formatu) ir Prisegtukų rinkmenomis.

Statybos darbų žurnalas (STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra)tai (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui).

Elektroninis statybos darbų žurnalas – informacinių sistemų kategorija, apjungianti dokumentų ir procesų valdymo sistemas, skirtas statybos darbų žurnalo pildymui pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Šio žurnalo pildymo, įrašų tikrinimo, kontrolės bei naudojimo tvarka nesiskiria nuo teisės aktuose nustatytos statybos darbų žurnalo naudojimo tvarkos.

darbuzurnalas.lt – Proptechas UAB sukurtas ir palaikomas elektroninis statybos darbų žurnalas (toliau Sistema).

Nekilnojamojo turto vystytojas – Tai statytojas (užsakovas), kuris investuodamas vysto nekilnojamąjį turtą ir (ar) infrastruktūrą miestuose, miesteliuose ar kitose urbanizuojamose (urbanizuotose) teritorijose: formuoja statinių statybai skirtus sklypus, juose stato statinius ir juos parduoda.

Paslaugų teikėjas – Proptechas UAB, juridinio asmens kodas 306636168, registracijos adresas yra Pramonės g. 15-55, Šiauliai. Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Statybos dalyvis – Naudotojai, paskirti prie Žurnalo įvairiose rolėse:

statytojas (užsakovas);
generalinis rangovas
rangovas;
statinio projektuotojas;
geodezininkas;
statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos techninės priežiūros rangovas;
inspektorius.

Vartotojas – tai yra Fizinis asmuo, kuris prisijungia prie sistemos savo asmeniniu prisijungimo vardu bei slaptažodžiu. Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis: el. pašto adresą ir slaptažodį.

Administratorius – Statybos dalyvio įgaliotas asmuo, turintis teises valdyti Paskyrą. Šias teises turi Paskyrą sukūręs asmuo arba kitas Administratorius. Administratorius gali deleguoti savo teises kitiems asmenims.

Licencija – tai yra teisinė sutartis, kuria sistemos savininkas suteikia paslaugų gavėjui ar naudotojui teisę naudotis sistema nustatytomis sąlygomis.

Aptarnavimas:

Pagalba telefonu ir/ar elektroniniu paštu;

Sistemos monitoringas: pasiekiamumas, klaidų prevencija;

Gedimų ir defektų šalinimas;

Sistemos atnaujinimas.

1. TAISYKLIŲ OBJEKTAS

Šios taisyklės reglamentuoja sąlygas ir tvarką, kuriomis yre teikiamos paslaugos naudojantis Elektroninių statybos darbų žurnalu.

1.1. Paslaugų naudotojo teisės

1.1.1. Priklausomai nuo Statybos dalyvio statuso ir teisės aktais jam suteikiamų teisių bei pareigų, Paslaugų naudotojas turi teisę naudotis visomis arba dalimi Paslaugų.

1.1.2. Paslaugų naudotojas privalo saugoti ir prižiūrėti savo prisijungimo duomenis, reguliariai tikrinti, ar nėra perteklinių teisių asmenims, deleguotiems į statybos objektus, ir užtikrinti Paslaugos administratoriaus(ių) legitimumą.

1.2. Vartotojo sukūrimas Sistemoje

1.2.1. Norėdamas naudotis Sistema ir Paslaugomis, asmuo privalo užsiregistruoti Sistemoje ir sukurti savo Vartotoją, atlikdamas šiuos privalomus veiksmus:

1.2.2.Nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

1.2.3. Patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

1.2.4. Patvirtinti savo telefono numerį, suvedus nurodytu telefono numeriu gautą kodą, kurią Sistema išsiunčia.

1.2.5. Patvirtinti savo tapatybę, naudodamas kvalifikuotą elektroninį parašą.

1.3. Paskyrų registracija Statybos dalyviams

1.3.1. Statybos dalyvis, kuris ketina naudotis naudotis Sistema ir ir teikiamomis Paslaugomis, privalo užsiregistruoti Sistemoje ir sukurti savo kaip statybos dalyvio Paskyrą.

1.3.2. Paskyrą gali būti sukurta tiek fiziniam asmeniui, kuris yra statybos dalyvis, tiek juridiniam asmeniui, kuris yra statybos dalyvis. Vienas statybos dalyvis gali turėti tik vieną Paskyrą. Paskyrą gali valdyti tik Administratoriaus teises turintis Įgaliotas asmuo.

1.4. Statybos dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, Paskyros sukūrimas ir Įgaliotų asmenų paskyrimas

1.4.1. Statybos dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, Paskyros sukūrimą bei Įgaliotų asmenų paskyrimą vykdo juridinio asmens vadovas arba kitas teisėtas atstovas. Įgaliojimą gali pateikti elektroniniu būdu, pasirašydamas jį kvalifikuotu elektroniniu parašu.

1.4.2. Statybos dalyvio – juridinio asmens Administratorius ar kitas įgaliotas asmuo, sukurdamas Paskyrą, turi nurodyti juridinio asmens rekvizitus (įmonės kodas, pavadinimas, adresas ir kt.) ir kontaktus.

1.4.3. Statybos dalyvio informaciją ir duomenis pildantis asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad: registracijos metu pateikia teisingus duomenis;  Paskyroje keisdamas, pildydamas duomenis tiek apie Statybos dalyvį, tiek apie Statinio projektus, priskiriamus Įgaliotus asmenis, pildydamas Elektroninio statybos darbų žurnalo formas, pateiks tik teisingus duomenis, kurie nebus platinami už elektroninio statybos darbų žurnalo pildymo ribų; bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka klaidingus duomenis pateikusiam asmeniui ar to asmens Įgaliotam asmeniui.

1.4.4. Elektroniniu būdu Statybos dalyvio išreikštas sukitimas dėl šių Taisyklių, nuostatų, leidimų   laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

Administratorius pakviečia visus įmonės darbuotojus, kurie dalyvaus konkrečiame statybos objekte, į įmonės paskyrą. Iš šių darbuotojų sąrašo jis paskirtinai deleguoja asmenis, kurie galės pildyti ar peržiūrėti įrašus elektroniniame statybos darbų žurnale.

1.4.5. Rekomenduojama, kad statybos dalyviai raštu susitartų arba informuotų vienas kitą, kad konkrečiame statybos objekte statybos darbų žurnalas bus naudojamas skaitmenine forma.

2. NAUJO STATYBOS ŽURNALO KŪRIMAS

2.1. Naują žurnalą gali sukurti tik Paslaugų gavėjo administratorius. Norėdamas tai padaryti, jis turi atlikti šiuos veiksmus:

2.1.1. Sistemoje pasirinkti “Sukurti žurnalą”.

2.1.2.Užpildyti F-01 forma, kuri numatoma STR 1.06.01:2016 reikalavimuose.

2.1.3. Atlikus šiuos veiksmus, bus sukurtas Žurnalas, kurį sukūręs asmuo deklaruojamas kaip statytojas ir turi teisę kviesti kitus dalyvius parinkdamas reikiamas prieigos teises.

2.2. Projekto dalyvių priskyrimas

Paslaugų gavėjas turi teisę priskirti prie žurnalo kitus statybos dalyvius. Norėdamas tai padaryti, jis turi atlikti šiuos veiksmus:

2.2.1. Sistemoje pasirinkti “Dalyviai”.

2.2.2. Iš sąrašo pasirinkti norimą statybos dalyvį.

2.2.3. Paspausti “Pakviesti juridinį asmenį/fizinį asmenį”.

2.2.4. Paslaugos teikėjas automatiškai sukurs šio statybos dalyvio paskyrą Sistemoje ir priskirs ją prie žurnalo.

2.3. Darbas su įrašais (pildymas, pasirašymas, redagavimas, ištrynimas, anuliavimas)

2.3.1. Įrašus žurnale gali pildyti tik tie statybos dalyviai, kuriems yra suteiktos tokios teisės. Įrašus turi pasirašyti visi atsakingi asmenys, kurie pagal teisės aktus yra įpareigoti tai padaryti.

2.3.2. Įrašus galima redaguoti visada, tačiau jei buvo pasirašiusių asmenų, jie tai turi padaryti iš naujo.

2.3.3. Pašalinti įrašą galima bet kuriuo etapu, tačiau įrašas yra saugomas duomenų bazėje. Jis tik neatvaizduojamas dalyviams.

2.4. Pastabos

2.4.1. Statybos dalyviai taip pat gali teikti pastabas žurnale. Kiekviena pastaba yra patvirtinama Įgalioto asmens vidiniu elektroniniu parašu. Pastabos išsprendimas žymimas vykdytojo komentaru, jį patvirtinant vidiniu elektroniniu parašu.

2.5. Statybos sustabdymas

2.5.1. Jei teismas sustabdo statybą, įrašų atlikimas į žurnalą taip pat turi būti sustabdytas. Paslaugų gavėjas privalo nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie tai, kad statyba yra sustabdyta. Jei statyba yra atnaujinama, Paslaugų gavėjas privalo atnaujinti galimybę pildyti žurnalą, sumokėdamas Paslaugų teikėjui nustatytą mokestį.

3. ELEKTRONINIO STATYBOS DARBŲ ŽURNALO UŽBAIGIMAS

3.0.1. Elektroninio statybos darbų žurnalas laikomas užbaigtas, kai visi statybos dalyviai, kurie bent kartą yra pasirašę žurnalo įrašus, pasirašys kvalifikuotu elektroniniu parašu dėl patvirtinimo apie užbaigtus darbus.

3.0.2. Užbaigus statybą, Paslaugų gavėjas suformuoja statinio baigimo akto prašymą bei privalo jį pasirašyti.

3.0.3. Statinio baigimo aktą pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, sistema suformuoja statinio baigimo akto kopiją ir statinio projekto elektroninio statybos darbų žurnalo kopiją, kurioje yra visi žurnale esantys dokumentai, duomenys ir parašai. Projekto užbaigimą inicijavęs Įgaliotas asmuo pasirašo statinio projekto elektroninio statybos darbų žurnalo kopiją.

3.0.4. Elektroninio statybos darbų žurnalo nuorašas (kopija) pateikiama Inspektuojančiai institucijai.

3.0.5. Jei statinio baigimo aktas nėra patvirtintas Inspektuojančios institucijos ir ji nusprendžia grąžinti statybos projektą trūkumams ištaisyti, Paslaugų gavėjas turi atšaukti statinio baigimo prašymą Sistemoje. Po to, sumokėjęs už Paslaugas pagal taikytiną Mokėjimo planą, Paslaugų gavėjas gali aktyvuoti statybos projekto redagavimą.

3.0.6. Inspektuojančiai institucijai patvirtinus statinio baigimo aktą, Statinio informacija saugoma Sutartyje nustatyta tvarka.

3.1. Elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimas

3.1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja saugoti statinio projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą 5 metus nuo tos dienos, kai paskutinį kartą buvo sumokėta už statinio projektą.

3.1.2. Statinio projekto Elektroninio statybos darbų žurnalo duomenis visą saugojimo laikotarpį gali peržiūrėti tik paslaugų gavėjas ir vienas jo paskirtas įgaliotas asmuo. Šios paslaugos kaina per metus yra lygi paskutinės mėnesinės įmokos kainai, kuri buvo taikoma pagal mokėjimo planą, pagal kurį buvo uždarytas žurnalas. Jei paslaugų gavėjas pageidauja, kad duomenis galėtų peržiūrėti daugiau nei vienas asmuo, jis turi kreiptis į paslaugų teikėją ir sumokėti už šią paslaugą pagal atitinkamą saugojimo paslaugų mokėjimo planą, kuris yra pateiktas svetainėje darbuzurnalas.lt.

3.1.3. Redagavimas yra negalimas ir negaliojantis po statinio baigimo akto patvirtinimo.

3.1.4. Kitų Projekto dalyvių prieigos teisės po statinio baigimo akto patvirtinimo yra panaikinamos.

3.1.5. Jei paslaugų teikėjas gauna reikalavimų pateikti duomenis iš statinio projekto elektroninio statybos darbų žurnalo iš teismų, teisėsaugos institucijų ar kitų institucijų, jis praneša apie tai paslaugų gavėjui el. paštu (jei toks pranešimas nėra draudžiamas). Po to paslaugų teikėjas pateikia duomenis pagal reikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3.1.6. Pasibaigus Saugojimo paslaugų laikotarpiui, Paslaugų gavėjas gali saugojimo laikotarpį pratęsti pagal jam taikomą mokėjimo planą arba Paslaugų gavėjas gali perimti saugoti pats.

4. PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI ŠIAS TEISES IR PAREIGAS

4.1. Paslaugų naudotojas privalo:

4.1.1. pildyti įrašus ir atlikti veiksmus konkrečiame statinio projekte sistemoje teisingai, vadovaujantis teisės aktais;

4.1.2. susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis ir jų laikytis;

4.1.3. naudotis paslaugomis tik tokia apimtimi, kokia jam yra suteikta teisė;

4.1.4. vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti sistemos veikimui, joje esančiai informacijai ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams.

4.2. Paslaugų naudotojo veiksmai sistemoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir įprastai pasirašyti dokumentai. Jie gali būti naudojami kaip įrodymai teisme, o naudotojai privalo prisiimti dėl šių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus.

4.3. Naudodamasis paslaugomis, naudotojas privalo vadovautis paslaugų teikimo sąlygomis, sistemoje pateiktomis instrukcijomis ir nuorodomis, taip pat galiojančiais teisės aktais.

4.4. Jeigu naudojantis paslaugomis įvyksta gedimas, naudotojas privalo nedelsdamas pranešti apie tai paslaugų teikėjui. Jeigu yra galimybė, naudotojas privalo pateikti gedimo įrodymus.

4.5. Naudojimasis Sistema ir/ar Paslaugomis neteisėtiems tikslams yra draudžiamas. Tai apima, bet neapsiriboja:

4.5.1. statinio projektų ar paslaugų naudotojų duomenų paskelbimą ar platinimą;

4.5.2. sistemos turinio naudojimą, publikavimą, siuntimą ar saugojimą, jei tokiais veiksmais būtų pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės;

4.5.3. bet kokius neteisėtus veiksmus.

5. PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI ŠIAS TEISES IR PAREIGAS

5.1. Teikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Paslaugų naudotojams naudotis Elektroniniu statybos darbų žurnalu Sistemoje.

5.2. Fiksuodamas ir išsaugodamas duomenis apie bet kokius Paslaugų naudotojo atliktus veiksmus, patvirtintus elektroniniu parašu, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Sistemoje patalpinti ir /arba pasirašyti dokumentai, jų duomenys, atskiros dalys nebūtų keičiamos, naikinamos ar kitaip modifikuojamos, duomenys išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką.

5.3. Užtikrinti, kad Sistemoje pateikiamos Elektroninio statybos darbų žurnalo formos atitinka teisės aktuose nustatytas formas. Paslaugų teikėjas seka teisės aktų pakeitimus ir esant reikalui Elektroninio statybos darbų žurnalo formas realizuoja pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

5.4. Paslaugų teikėjas privalo saugoti paslaugų naudotojų patalpintus įrašus, duomenis ir dokumentus. Įrašai saugomi visą statybos laikotarpį, o suformuotas ir užbaigtas elektroninis statybos darbų žurnalas saugomas ne mažiau nei 5 metus nuo paskutinio apmokėjimo už statinio projektą. Jei statinio projektas nėra užbaigtas, įrašai saugomi ne mažiau nei 5 metus nuo paskutinio apmokėjimo už šį projektą.

5.5. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų ir surinktų bei perduodamų duomenų fizinį ir loginį saugumą. Paslaugų teikėjas privalo imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų ir surinktų bei perduodamų duomenų fizinį ir loginį saugumą, išvengti neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir/ar arba dokumentų turinio perėmimo.

5.6. Jei reikia įrodyti Sistemoje sukurto dokumento ar įrašo teisingumą (pavyzdžiui, ginčo atveju), paslaugų teikėjas pateiks turimus įrodymus. Paslaugų teikėjas turi teisę į atlyginimą už išlaidas, patirtas įvykdant šį įsipareigojimą.

5.7. Paslaugų teikėjas nekontroliuoja, ar paslaugų naudotojų ar jų įgaliotų asmenų sukurti įrašai ar dokumentai yra teisėti ir atitinka teisės aktus. Už tai atsako tik įrašą ar dokumentą sukūręs paslaugų naudotojas.

5.8. Paslaugų tiekėjas gali pateikti visą surinktą informaciją apie Paslaugų naudotoją valstybės institucijoms, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti šią informaciją.

5.9. Nurodytu darbo metu konsultuoti Paslaugų naudotoją elektroniniu paštu, telefonu.

5.10. Paslaugų teikėjas informuoja Paslaugų naudotojus apie Sistemos patobulinimus ir pakeitimus.

5.11. Atsako už Sistemos techninį palaikymą ir šalina Sistemos gedimus. Paslaugų teikėjas atsako už Sistemos techninį palaikymą ir šalina Sistemos gedimus.

5.12. Paslaugų teikėjas yra informacinės sistemos ir jos programinės įrangos autorius ir tik jis turi teisę ją naudoti.

5.13. Jei Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymas sutrinka dėl trečiųjų šalių veiksmų, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti, Paslaugų teikėjas neatsako už pasekmes, kilusias dėl šio sutrikimo.

5.14. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti Paslaugų gavėjui teikiamas paslaugas, jei kyla įtarimų dėl Paslaugų gavėjo neteisėto veikimo, galinčio sukelti nuostolius Paslaugų teikėjui ar kitaip pakenti Paslaugų teikėjo turtui.

5.15. Jei sistemos veikimas sutrinka dėl techninių priežasčių, kyla duomenų saugumo grėsmė arba paslaugų naudotojas pažeidžia šias Taisykles ar teisės aktus, paslaugų teikėjas gali laikinai sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą. Apie tai Paslaugų teikėjas informuos Paslaugų naudotoją elektroniniu paštu.

5.16. Nedelsdamas informuoja Paslaugų naudotoją apie galimybės naudotis Paslaugomis ar jų dalimi sustabdymą bei sustabdymo panaikinimą.

5.17. Paslaugų teikėjas pasilieka teise viešai atskleisti Žurnalų naudotojo, jei tai yra Juridinis asmuo, pavadinimą ir logotipą.

6. SAUGUMAS

6.1.Prisijungimo duomenys yra svarbiausia priemonė, leidžianti prisijungti prie Elektroninio statybos darbų žurnalo sistemos. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad šie duomenys būtų saugūs ir nepatektų į netinkamų asmenų rankas.

6.2. Paslaugų naudotojas privalo:

6.2.1. Užtikrinti visišką prisijungimo duomenų slaptumą, bet kokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

6.2.2. Užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos Paslaugų naudotojo prisijungimo duomenimis prieigai prie Elektroninio statybos darbų žurnalo gauti.

6.2.3. Jei prisijungimo duomenys buvo prarasti ar kitaip pažeistas jų slaptumas, nedelsiant kreiptis į duomenis išdavusią instituciją ir juos pasikeisti.

6.3. Saugumą didinančios praktikos:

6.3.1. Pasirinkti saugius prisijungimo duomenis, kurie būtų sudėtingi ir sunkiai atspėjami.

6.3.2. Neskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims, netgi artimiems draugams ar šeimos nariams.

6.3.3. Reguliariai keisti savo prisijungimo duomenis.

6.3.4. Naudoti patikimą antivirusinę programinę įrangą ir apsaugos programas.

6.4. Štai keletas patarimų, kaip pasirinkti saugius prisijungimo duomenis:

6.4.1. Naudokite kombinaciją iš mažųjų ir didžiųjų raidžių, skaičių ir specialių simbolių.

6.4.2. Venkite naudoti savo asmeninės informacijos, pvz., gimimo datos, telefono numerio ar adreso.

6.4.3. Pasirinkite prisijungimo duomenis, kuriuos lengvai įsiminsite, kad nereikėtų jų rašyti ant popieriaus ar laikyti kompiuteryje.

6.4.4. Jei manote, kad jūsų prisijungimo duomenys buvo prarasti ar jų slaptumas pažeistas, nedelsdami pakeiskite juos.

6.5. Paslaugų teikėjas privalo:

6.5.1. Imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų prisijungimo duomenų saugumą.

6.5.2. Informacijos apie prisijungimo duomenų praradimą ar jų slaptumo pažeidimą nedelsiant pranešti Paslaugų naudotojui.

7. TAISYKLIŲ NUOSTATŲ TAIKYMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Sistemoje dienos, o konkrečiam Paslaugų naudotojui pradedamos taikyti, Paslaugų naudotojui susipažinus su Taisyklėmis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis.

7.2. Galiojančių Taisyklių versija yra saugoma ir pasiekiama Sistemoje.

7.3.Taisyklės galioja visą paslaugų naudojimosi laikotarpį.

7.4. Jei bet kuri šios Taisyklių nuostata tampa negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui.

7.5. Taisyklių pakeitimai

7.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti ir/ar pildyti Taisykles, laikantis šių sąlygų:

7.6.1. Jei Taisyklės keičiamos esmingai, apie tai Paslaugų naudotojas informuojamas likus 24 valandoms. Šiuo laikotarpiu laikoma, kad paslaugų naudotojas yra susipažinęs su pakeitimais ir jie jam yra įsigalioję. Pranešimas apie pakeitimus skelbiamas Sistemos internetiniame puslapyje, siunčiamas paslaugų naudotojui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias jis nurodė registruodamasis.

7.6.2. Paslaugų teikėjas neprivalo informuoti apie Taisyklių pakeitimus, kurie yra nedideli ir nesukelia esminių pokyčių. Tai gali būti stiliaus ar gramatikos taisymai, sakinio, punktų ar skyrių performulavimas, perkėlimas, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir pan.

7.6.3. Jei Taisyklės keičiamos dėl įstatymų reikalavimų, pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo Sistemoje dieną. Pranešimas apie pakeitimus skelbiamas Sistemos internetiniame puslapyje, siunčiamas paslaugų naudotojui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias jis nurodė registruodamasis.

7.6.4.Paslaugų naudotojas privalo reguliariai tikrintis savo elektroninio pašto dėžutę ir Sistemos internetinius puslapius, kad nepraleistų pranešimų apie Taisyklių pakeitimus. Rekomenduojama tai daryti bent vieną kartą per darbo dieną.

7.6.5. Jei paslaugų naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis gali atsisakyti paslaugų per 30 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo. Jei jis toliau naudojasi paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su pakeitimais.

7.6.6. Paslaugų naudotojas sutinka, kad Paslaugų teikėjas jam pranešimus pateiktų Sistemos internetiniame puslapyje arba elektroniniu paštu. Paslaugų naudotojas sutinka, kad šie pranešimai bus pateikti tinkamai. Jei pranešimai nesusiję su esminiu Taisyklių keitimu, laikoma, kad Paslaugų naudotojas juos gavo per 24 valandas nuo jų paskelbimo Sistemos internetiniame puslapyje arba išsiuntimo elektroniniu paštu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Jei kyla nesutarimų dėl šių Taisyklių, nesutarimai visų pirma sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti- nesutarimas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo būveinės vietą.